Cookies
Súbory cookies a ďalšie technológie používame na optimalizáciu stránok aj na marketingové a propagačné účely. Informácie o vašom používaní našich webových stránok zdieľame aj s našimi sociálnymi, reklamnými a analytickými partnermi. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" súhlasíte s našim používaním súborov cookies. Pre viac informácií navštívte nastavenie o súboroch cookies.
Ochrana osobných údajov, prevádzkové a obchodné podmienky (ďalej len POP)

POJMY

 1. Web
  Web, na ktorom sa nachádzate.
 2. Používateľ, osobné údaje
  Používateľ je osoba používajúca web , ktorá dovŕšila vek 16 rokov. Osobám pod túto vekovú hranicu je použitie webuzakázané. K používaniu webu v celom jeho rozsahu je nevyhnutné, aby užívateľ udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len OÚ); po udelení tohto súhlasu sa stáva tzv. Subjektom osobných údajov. OÚ je akákoľvek informácia, s pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo používateľa identifikovať, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, IP adresa, cookies a pod.
 3. Správca
  Prevádzkovateľ webu - spoločnosť TANGER infosystems s.r.o., IČO: 60705078, sídlom Keltičkova 1298/62, 71000 Slezská Ostrava (ďalej len "správca"), ktorému ako používateľ udeľujete výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním Vašich OÚ podľa nižšie uvedených podmienok.
 4. Cookies
  Správca používa na webe cookies - malé dátové súbory uložené dočasne v prehliadači alebo zariadení používateľa. Cookies slúži na identifikáciu a nastavenie používateľa, prispôsobenie zobrazenia webu podľa zariadenia používateľa, zobrazenie cielenej reklamy a meranie jej účinnosti, zberu informácií o používaní webu používateľom, sledovanie návštevnosti webu a k prepojeniu so sociálnymi sieťami vrátane automatického prihlásenia či zaistenia funkcie tlačidla a pod. Používateľ môže cookies kedykoľvek zmazať v nastavení prehliadača používateľa. Po vymazaní cookies používateľ nebude prihlásený automaticky, bude sa musieť opäť prihlásiť.

ČLÁNOK I - OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účel a právny základ spracovania OÚ
  Správca spracováva OÚ na účely používania webu používateľom, ponuky služieb, personalizácie alebo za účelom priameho marketingu (tj. ponúkanie cielenej reklamy, produktov a služieb správcu či tretích osôb, ďalej len PM) vrátane zasielania informatívnych, reklamných či obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. Právnym základom spracovania OÚ je plnenie zákonných povinností správcom, oprávnený nárok správcu alebo tento Váš súhlas a skutočnosť, že OÚ sú nevyhnutné pre naplnenie používania webu či odberu PM užívateľom. OÚ/PM sú spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej len "GDPR") o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 2. Rozsah spracovania OÚ
  Správca spracováva OÚ v režime používateľa bez registrácie (bez súhlasu používateľa - prehliadanie webu) alebo s registráciou (so súhlasom - plnohodnotné používanie webu):

  a/ používateľ bez registrácie - IP adresa, cookies, dátum a čas návštevy, navštívené stránky na webe, identifikácia zariadenia, typ prehliadača, jeho verzia a nastavenie, rozlíšenie obrazovky, operačný systém,

  b/ používateľ s registráciou - IP adresa, email, prístupové heslo, cookies, ďalej potom - ak užívateľ vložil: pohlavie, vek, rok/event. dátum narodenia, výška, rodinný stav, vzdelanie, mesto, telefónne čísla, fotografie, dátum a čas návštevy, nastavenia účtu používateľa, nastavenie newsletterov, navštívené stránky na webe, komunikácia používateľa, identifikácia zariadenia, typ prehliadača, jeho verzia a nastavenie, rozlíšenie obrazovky, operačný systém.
 3. Spracovanie, prenos a ochrana OÚ
  Správca spracováva OÚ v súvislosti s používaním webu alebo uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu s používateľom alebo v prípade, že správca zhromaždil OÚ inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na základe oprávneného záujmu správcu alebo na plnenie zákonných povinností. OÚ môže správca poskytovať tiež tretím osobám, a to:
  • Google Ireland Limited, registračné číslo: 368047, sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; analytické a reklamné nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob; podmienky ochrany súkromia: https://policies.google.com/technologies/ads,
  • Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685; nástroj reklamy Sklik,
  • Hotjar Limited, sídlom Level 2, St Julian 'Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian' STJ 1000, Malta, C 65490; analytický nástroj Hotjar,

  Spracovanie OÚ vykonáva správca výpočtovou technikou, popr. manuálne - poverenými zamestnancami, prípadne treťou stranou na základe zmluvného vzťahu, to všetko pri dodržaní požiadaviek GDPR pre správu a spracovanie OÚ. Poverené osoby majú prístup k OÚ len ak to je potrebné pre poskytnutie služby či splnenie zákonných požiadaviek, po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť OÚ sprístupnené, sú povinné rešpektovať právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany OÚ.
 4. Doba spracovania OÚ Správca spracováva OÚ v súvislosti s účelmi používanie webu alebo PM, a to do doby 6 mesiacov od ukončenia registrácie či používania webu alebo odvolania súhlasu so spracovaním OÚ. Na účely plnenia zákonných povinností je správca povinný OÚ uchovávať po dobu 10 rokov.
 5. Poskytovanie OÚ Používateľ poskytujete OÚ úplne dobrovoľne, nemá povinnosť je poskytnúť. Ak však používateľ OÚ správcovi neposkytnete, správca nebude schopný umožniť plnohodnotné využívanie webu používateľom. Je úplne na uvážení používateľa, či web/aplikáciu využívať bude alebo nie. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so spracovaním OÚ, nemal by web používať.
 6. Práva pri spracovaní OÚ Užívateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať, rovnako tak môže OÚ opraviť/doplniť, požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu OÚ, požadovať prenesenie údajov, prístup k svojim OÚ a ďalšie práva stanovené v GDPR - a to vyplnením a odoslaním formulára uvedeného v pätičke webu pod odkazom "NAPÍŠTE NÁM". Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k OÚ používateľa. Odvolaním uvedeného súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie OÚ, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

ČLÁNOK II - PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

 1. Používateľ webu je plne zodpovedný za dodržiavanie týchto POP a je povinný sa nimi riadiť. Pokiaľ používateľ s POP nesúhlasí, nemal by web používať. Používateľ súhlasom s POP akceptuje všetky ich ustanovenia. Bez súhlasu s POP nie je používateľovi dovolená registrácia ani vkladanie akýchkoľvek dát. Pri registrácii či vkladaní dát je používateľ povinný uviesť minimálne platnú emailovú adresu, heslo a príp. ďalšie pravdivé údaje požadované správcom
 2. Správca odporúča užívateľovi používať najnovšie technológie, tzn. poslednú verziu prehliadača, operačného systému a pod. V opačnom prípade správca negarantuje používateľovi plnohodnotnú prevádzku webu.
 3. V rámci prevádzky webu umožňuje správca používateľom prístup k webu, ďalej možnosť vkladať na web textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len dáta), web tieto dáta môže zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo inak s nimi ďalej pracovať. Správca je oprávnený, bez súhlasu používateľa čí jeho predchádzajúceho upozornenia, web akokoľvek upravovať alebo inovovať. Správca nie je nijako zodpovedný za činnosť používateľa na webe ani za spôsob ako web používa, všetka zodpovednosť je na strane používateľa.
 4. Pre dáta, ktoré používateľ na web vkladá, platia určité pokyny a obmedzenia:
  • je zakázané vkladať dáta chránené autorským zákonom, bez toho aby používateľ disponoval k dátam právami umožňujúce mu dané použitie,
  • je zakázané vkladať URL odkazy na iné komerčné internetové služby, pokiaľ nie je výslovne správcom uvedené inak,
  • je zakázané vytvárať duplicitné registrácie - tzv. "identity", teda stav kedy sa za viac on-line registráciami preukázateľne ukrýva jedna a tá istá osoba,
  • na zoznamovacích a komunitných weboch je striktne zakázané ponúkanie a reklama akýchkoľvek služieb či tovaru používateľom, či už za úhradu, výmenou či zadarmo - používateľ výslovne prehlasuje, že zoznamovací/komunitný web nepoužije pre žiadne obchodné účely alebo praktiky, ktoré odporujú zákonom Slovenskej republiky či Európskej únie.

  Ostatné pokyny týkajúce sa používania webu sú zverejnené priamo na príslušných stránkach webu. Používateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať. Správca si vyhradzuje právo na presun dát, profilu či inzerátu do inej kategórie, pokiaľ používateľom zvolená kategória/oblasť/zameranie nezodpovedá vloženým dátam. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že dáta, ktoré na web vloží, môžu byť zobrazené, prečítané, spracované či inak použité treťou osobou.
 5. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním webu vkladá dáta, poskytuje tým správcovi nasledujúce práva k týmto výsledkom činnosti používateľa a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zák. č. 121/2000 Zb., o práve autorskom: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto dátam. Na základe odovzdania týchto dát nevzniká správcovi povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto dáta kedykoľvek na základe vlastného uváženia z webu odstrániť. Za poskytnutie oprávnenia správcovi k dátam nenáleží používateľovi akákoľvek odmena.
 6. Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané z webu, ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať web k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto POP.
 7. Používateľ nesmie web využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu webu, alebo akokoľvek obmedzovať, poškodzovať alebo urážať iných používateľov. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa webu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo prostredníctvom webu poskytnuté.
 8. Pre prístup k webu a jeho používaniu je tiež zakázané skrývať identitu počítača, na ktorom užívateľ web používa, pomocou software, služby či funkcie prehliadača, ktoré umožňujú skrývanie identity. Pri porušení tohto ustanovenia si správca vyhradzuje právo znemožniť používateľovi prístup k webu.
 9. Používateľ sa zaväzuje, že svoje prihlasovacie údaje k stránke/aplikácii neposkytne tretej osobe. V opačnom prípade si je vedomý, že môžu byť zneužité a v tejto súvislosti si je tiež vedomý rizík z toho pre neho vyplývajúcich. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie prihlasovacích údajov a s tým spojenými neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
 10. Používateľ týmto udeľuje výslovný a dobrovoľný súhlas so zasielaním emailov na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať. Emaily zasielané používateľovi môžu mať informačný, reklamný alebo obchodný charakter. Súhlasom s týmito POP, používateľ tieto aktivity zo strany správcu nepovažuje za spam. Nesúhlas so zasielaním týchto emailov, môže používateľ oznámiť správcovi prostredníctvom služby "NAPÍŠTE NÁM" uvedenej v pätičke webu.
 11. Používateľ berie na vedomie, že web môže zahŕňať prepojenie na ostatné weby prevádzkované správcom alebo na iné weby, ktoré zabezpečujú rôzne funkcie ako napr. zobrazovanie reklamy, meranie návštevnosti a pod. (ďalej len prepojené weby), tak ako je uvedené v Čl. I bod 3 týchto POP. V prípade, že prepojené weby nie sú kontrolované správcom, nie je tento za tieto prepojené weby nijako zodpovedný.
 12. Používateľ ďalej berie na vedomie, že na webe/aplikácii sú zobrazované reklamy zobrazované správcom, reklamnými systémami či tretími stranami. Používateľ tiež berie na vedomie, že reklamné systémy môžu používať informácie o návštevách reklám zo strany používateľa k cieleniu reklamy či ponúk tovarov alebo služieb. Používateľ berie na vedomie, že ak bude akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zobrazovanie reklám, správca si vyhradzuje právo ľubovoľným spôsobom obmedziť či úplne zamedziť používateľovi používanie webu.
 13. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním webu alebo nemožnosti tieto používať alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Používateľ berie na vedomie, že pri zabezpečovaní prevádzky webu môže dôjsť k výpadku a tiež, že môže dôjsť k strate dát. Správca v týchto prípadoch nenesie žiadnu zodpovednosť.
 14. Správca si vyhradzuje právo a používateľ ho berie na vedomie, že ak používateľ nebude web využívať po dobu viac ako 6 mesiacov, môže byť používateľovi jeho registrácia na webe ukončená, všetky jeho dáta potom budú odstránené.

ČLÁNOK III - OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti správcu a používateľa pri používaní webu a úhrade poplatkov (ďalej len poplatok) spojených s používaním webu používateľom.

Registrácia, prihlásenie
 1. Používateľ sa na web registruje/prihlasuje prostredníctvom webovej stránky k tomuto určenej registrácia/prihlásenie je zadarmo. Správca si vyhradzuje právo používateľa nezaregistrovať alebo registráciu zrušiť, takéto rozhodnutie nie je povinný nijak zdôvodňovať.
 2. Registráciou používateľ vyslovuje dobrovoľný a výslovný súhlas s týmito POP vrátane spracovania OÚ.

Reklamačný poriadok
 1. Všetky reklamácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom uvedeným v tomto článku.
 2. Celá zodpovednosť za používanie webu je na strane používateľa, správca nenesie žiadnu zodpovednosť. Správca tiež nenesie zodpovednosť za to, že používateľovi nebude doručené potvrdenie registrácie z dôvodov spočívajúcich na strane používateľa, najmä z dôvodov, že nebude možné potvrdenie doručiť používateľovi na zadaný e-mail (napr. preplnená schránka, spam filter, a pod.).

ČLÁNOK IV - Záverečné ustanovenia

     
 1. Správca je oprávnený, v prípade porušenia niektorého z ustanovení týchto POP používateľom, zrušiť používateľovi registráciu, event. zablokovať jeho IP adresu a pod. V takomto prípade nevzniká používateľovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd, vrátenie alebo náhradu uhradených poplatkov alebo kompenzácie uhradených služieb.
 2.    
 3. Ak by sa ukázalo niektoré z ustanovení týchto POP neplatné či neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ďalších ustanovení týchto POP, ktoré možno oddeliť od neplatného či neúčinného ustanovenia.
 4.    
 5. Správca je oprávnený tieto POP kedykoľvek zmeniť, o prípadnej zmene bude používateľa informovať na webe. Používateľ, v prípade, že so zmenou nesúhlasí, má právo zmeny POP odmietnuť a registráciu či zmluvný vzťah ukončiť s tým, že výpovedná doba uplynie posledným dňom predchádzajúcim deň, v ktorom nadobudli účinnosť zmeny POP. Ak používateľ registráciu či zmluvný vzťah neukončí/nevypovie a alebo čerpá služby za účinnosti novej úpravy, má sa za to, že so zmenou vyjadril súhlas. POP vstupujú do platnosti ich zverejnením.
 6.    
 7. Všetky ustanovenia týchto POP a eventuálne zmluvný vzťah medzi používateľom a správcom sa riadi českým právnym poriadkom.
 8.    
 9. V prípade vzniku právneho vzťahu medzi správcom a používateľom, tvoria tieto POP neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi správcom a používateľom a používateľ úhradou poplatku súčasne potvrdzuje, že sa s týmito POP oboznámil, a že ich výslovne berie na vedomie a súhlasí s nimi, a že tieto POP sú súčasťou zmluvnej dohody medzi ním a správcom.


© 2018 TANGER infosystems s.r.o., 24.5.2018